VAD VI GÖR

VAD VI GÖR

"STHLM Legal hjälper er gärna med en hållbarhetsgenomgång av tvister och avtal för att skapa och bibehålla hållbara och framgångsrika företag. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom den centrala civilrätten både som rådgivare avseende avtal och som ombud i tvister."


AVTALSRÄTT

STHLM Legal hjälper er att på ett enkelt och tydligt sätt upprätta, omarbeta eller granska avtal så de uppfyller högt ställda krav på hållbarhet. Vi har erfarenhet av alla avtalsområden inom företagandet. Ni kan få hjälp med allt ifrån aktieägaravtal, aktie-överlåtelseavtal, kreditavtal, köpavtal till anställ-ningsavtal och förlikningsavtal.   TVISTLÖSNING

STHLM Legal hjälper er att på ett hållbart och affärsmässigt sätt analysera och hantera tvister. Genom partnerskap med STHLM Legal kan du känna dig trygg att du får den absolut bästa affärsmässiga analysen av din tvist. STHLM Legal har erfarenhet av såväl fordringstvister, skadeståndstvister, entreprenadtvister m.m.. 

KÖPRÄTT

STHLM Legal hjälper er att hantera köprättsliga relationer på det för er mest hållbara sättet. Det är viktigt att era köprättsliga avtal är juridiskt hållbara då de inte bara påverkar relationen mellan er och er kund utan även kan påverka var tvister ska hanteras och möjligheter till tvångsåtgärder 

 

BOLAGSRÄTT

STHLM Legal hjälper er både proaktivt  och vid tvist gällande bolagsrättsliga frågor. Ett hållbart före-tagande förutsätter kunskap om regler kring bolag, ägande och ansvarsfördelning för att undvika tvister och rättsförluster.  STHLM Legal har tillsammans med Allt om juridik spelat in en informationsfilm med fem nycklar för att driva företag, se här.

INTERNATIONELL PRIVATRÄTT

STHLM Legal hjälper er att hantera de utmaningar som följer av en globaliserad värld. Det är inte helt lätt att känna till hur olika regler om tillämplig lag, domstolars behörighet och verkställighet av domar påverkar dig i ditt liv avseende t.ex. arv, testamente, bodelning.

  


EKONOMISK FAMILJERÄTT

STHLM Legal hjälper gärna till både som ombud och förordnad av domstol med förhandlingar och tvister rörande ekonomiska familjerättsliga frågor. I likhet med vid andra tvister kan du med partnerskap med STHLM Legal känna dig trygg att du får en rättvis, affärsmässig och hållbar hanteringen av din tvist. 

YOUR CORPORATE PARTNER IN LAW AND LITIGATION

ALLMÄNNA VILLKOR

 
Oavsett vilka villkor som passar ert företag bäst så ser vi fram emot ett långsiktigt och hållbart samarbete. Vår vision är att kunna erbjuda högkvalitativ och kostnadseffektiv juridisk rådgivning för att skapa hållbara företag. I de allmänna villkoren anges utöver våra standardvillkor, även de högt ställda mål STHLM Legal har på sig själv som er partner gällande juridisk rådgivning.


Vårt främsta fokus är att tillhandahålla affärsmässiga juridiska analyser med hänsyn till hållbarhet och rättvisa. 

 

Vänligen återkoppla snarast för det fall STHLM Legal inte motsvarar de högt ställda krav och förväntningar ni har på oss. Vi är ständigt intresserad av att utveckla oss så vi på bästa sätt kan vara er partner gällande juridisk rådgivning.

 

 

 

Advokatfirman STHLM Legal AB I reg.nr 556686-3345

Västra Trädgårdsgatan 15 I 111 53 Stockholm I Telefon: +46 70 733 19 02

E-post: info@sthlmlegal.se Webbsida: www.sthlmlegal.se

 

© Advokatfirman STHLM Legal AB